Vedtægter for Grundejerforeningen Vibeholm

Nedenstående forefindes love for Grundejerforeningen Vibeholm, renskrevet fra det oprindelige dokument, som kan downloades via nedenstående link.

Download Love (opr.)


1977

LOVE for ”GRUNDEJERFORENINGEN VIBEHOLM”

Navn, hjemsted og formål

§ 1

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Vibeholm”.

§ 2

Foreningens hjemsted er Græsted-Gilleleje kommune under Helsinge ret, der er foreningens værneting.

§ 3

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til deres under foreningens område hørende ejendomme, derunder navnlig at tilvejebringe og administrere de til vedligeholdelse af veje, stier og andre fællesarealer fornødne midler, i overensstemmelse med udstykningsdeklarationer, lyst den 21. marts 1963.

De af foreningen til gennemførelse af foreningsformålet trufne bestemmelser er fuldt bindende for hver parcelejer.

Foreningen er pligtig efter påkrav og i det omfang, grundsælgeren måtte ønske det, at tage skøde på veje, strandarealet matr. nr. 22 c af Smidstrup by, Blistrup sogn og andre fællesarealer mod at betale de hermed forbundne omkostninger og tilsvare alle skatte og afgifter vedrørende disse arealer.

Arealerne må ikke videresælges.

Endelig repræsenterer foreningen medlemmerne overfor kommunale og andre myndigheder i fællesanliggender.

Medlemmerne og disses forhold til foreningen.

§ 4

Foreningens medlemmer er alle nuværende og fremtidige ejer af parceller, der er udstykket fra matr. nr. 5 l og 5 m, begge af Smidstrup by, Blistrup sogn.

Medlemmer bliver yderligere de til enhver tid værende ejere af de parceller, der senere kan opstå i forbindelse med en eventuel yderligere udstykning af hovedejendommen, alt under forudsætning af, at der ved tinglyst deklaration måtte blive pålagt ejerne pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen.

Ejere af tilstødende arealer kan med generalforsamlingens samtykke og under forudsætning af, at Græsted-Gilleleje kommune ikke måtte rejse indsigelse, optages som nye medlemmer. Nye medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat indskud, samt kontingent for det løbende regnskabsår. Ligeledes kan grundejerforeningen med generalforsamlingens samtykke slutte sig sammen med andre grundejerforeninger.

§ 5

Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han dermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for evt. restancer og andre forpligtelser overfor foreningen.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl.

§ 6

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

Ved foreningens oprettelse betales der af hvert medlem for hver parcel, han ejer, et indskud på kr. 50,-.

I øvrigt betaler hvert medlem for hver parcel, han ejer, et årligt kontingent, som fastsættes af den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves i januar måned og er gældende for indeværende kalenderår.

Seneste rettidige indbetalingsdato er den 2. februar.

Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant.

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før generalforsamling, fortabes for denne generalforsamlings vedkommende stemmeret og valgbarhed.

§ 7

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement, gældende for samtlige medlemmer af foreningen.

Bestemmelserne i reglementet forelægges generalforsamlingen til stadfæstelse på den efter reglementets udarbejdelse førstkommende generalforsamling.

Bestemmelserne i reglementet skal herefter have samme gyldighed, som nærværende vedtægter i øvrigt, men reglementets bestemmelser skal dog til enhver tid kunne ændres og suppleres af bestyrelsen med efterfølgende godkendelse af den førstkommende ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen

§ 8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 9

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem, under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april.

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På enhver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer.
  4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Valg af 1 revisorsuppleant.
  9. Indkomne forslag.
  10. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes på et af bestyrelsen udpeget sted, dog fortrinsvis i København eller i Græsted-Gilleleje kommune.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter en af mindst ¼ af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgivet, skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen.

Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse.

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 11

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Hvert medlem har én stemme for hver parcel, han ejer. Ejes en parcel af flere i forening, kan kun én af ejerne afgive stemme.

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpel majoritet, jfr. dog §§ 12 og 19.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 12

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens love, bevilling af midler udover det til administration, vejvedligeholdelse og andre almindelige udgifter nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen desuden vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned.

På denne kan vedkommende beslutning gyldigt vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget.

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om forandring af foreningens love, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålægge af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til, jfr. § 15, at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

Bestyrelse

§ 13

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen bestemmer tillige, hvem der af bestyrelsens medlemmer skal være formand, næstformand og kasserer.

Formand og 1 repræsentant vælges de ulige år, kasserer, næstformand samt 1 repræsentant de lige år. Valget gælder for to år. Suppleanterne vælges for eet år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen har ret til at bestemme aflønningen m.v. af en sekretær, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot eet bestyrelsesmedlem kræver det, udgå af bestyrelsen, og en suppleant indtræder da i hans sted.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter, at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 4, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor suppleringsvalg skal finde sted.

Kassereren modtager et årligt honorar, der fastsættes af bestyrelsen.

§ 14

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser.

Der holdes møde, så ofte formanden eller to menige medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 15

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening.

Revisorer

§ 16

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Genvalg kan finde sted.

Revisorerne gennemgår mindst én gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn og skal foretage et sådant uanmeldt mindst én gang årligt.

§ 17

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens

stiftelse til den 31. december 1967. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden 1. april og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 18

Medlemmernes indbetalinger til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank sparekasse eller få girokonto i foreningens navn.

På kontoen kan kun hæves af kassereren og 1 bestyrelsesmedlem i forening.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1.000,-.

Kassereren skal om fornødent være kautionsforsikret. Kautionens størrelse bestemmes af generalforsamlingen. Udgifterne hertil afholdes af foreningen.

§19

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra Blistrup Kommune.

Tvivlsspørgsmål

§ 20

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Godkendelse m.v.

§ 21

Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen.

§ 22

Ovenstående love er vedtaget på en dertil indkaldt stiftende generalforsamling den 1. september 1967.