Husorden - "Vibeholm ordensreglement"

Nærværende reglement skal efter stadfæstelse, på den efter reglementets udfærdigelse, førstkommende generalforsamling, i enhver henseende være forbindende for samtlige medlemmer af grundejerforeningen, jvf. Lovenes paragraf 7.


§ 1

Grundejerne er pligtige til at slå græsset 1 gang inden den 1. maj - 1 gang inden den 1. juli og 1 gang inden den 1. september, hvert år. Såfremt græs og ukrudt på grundene ikke er slået som anført, eller forsømmes grundene på anden måde i væsentlig grad efter foreningens skøn, er bestyrelsen berettiget til med 2 ugers varsel til vedkommende grundejer at lade de fornødne arbejder udføre for de pågældende grundejeres regning og til hos dem at opkræve de i den anledning afholdte udgifter.

§ 2

Det er tilladt at benytte motorplæneklippere og almindelige græsslåmaskiner på alle ugens dage, under hensynstagen til naboers udendørs aktiviteter. Motorsave må ikke bruges i hverdage mellem kl. 20.00 og 07.00, lørdage efter kl. 14.00 og slet ikke på søn- og helligdage. De til enhver tid gældende regler fra Miljøministeriet, skal overholdes.

§ 3

Enhver grundejer er i øvrigt pligtig at renholde og snerydde det på, eller ud for vedkommende grundejers parcel beliggende fortov eller vejareal, med mindre dette arbejde ved foreningens bestemmelse helt eller delvis overgår til kommunen, grundejerforeningen eller andre.

§ 4

Afbrænding må foretages i mindre omfang i størrelsesorden af max. 0,2 m3. Haveaffaldet skal være tørt inden det antændes. Afbrænding af haveaffald kan ske på hverdage fra solopgang til solnedgang men ikke efter kl. 18.00. På lørdage er det ikke tilladt at foretage afbrænding efter kl. 12.00. Der må ikke foretages afbrænding på søn- og helligdage. Det påhviler selvsagt grundejerne at udvise den størst tænkelige omhu og forsigtighed under afbrænding.

§ 5

Biler skal parkeres uden for vejarealerne og i øvrigt på en sådan måde, at de ikke er til gene for den gående trafik.

§ 6

Hunde og andre husdyr må ikke færdes løse på veje og fællesarealer. Ejerne har pligt til at påse, at husdyr ikke er til gene for de omkringboende.

§ 7

I øvrigt påhviler det samtlige medlemmer af grundejerforeningen ved deres adfærd under ophold inden for foreningens område at medvirke til, at der inden for området kan herske ordnede og rolige forhold. – Ovenstående ordensregler er stadfæstet af en generalforsamling den 1. september 1967. Ordensreglerne er revideret maj 1992, maj 2005 og maj 2006.

Download Husorden